Upanishads

 

1 to 20

21 to 40

41 to 60

61 to 80

81 to 100

101 to 108

Isha

Amritananda

Yogatattva

Mahat

Devi

Dattatreya

Kena

Atahrvasirah

Atmabodha

Sariraka

Tripura

Garuda

Katha

Atharvasikha

Narada parivrajaka

Yogasikha

Katharudra

Kalisamtarana

Prashna

Maitrayini

Trisikhi

Turiyatita

Bhavana

Jabali

Munda

Kaushitaki brahmana

Sita

Sannayasa

Rudra hridaya

Saubhagyalakshmi

Mandukya

Brihajjabala

Yogachudamani

Paramahamsa Parivrajaka

Yoga-kundali

Sarasvati rahasya

Taittiriya

Nrisimhatapani

Nirvana

Akshamalika

Bhasma

Bahvricha

Aitareya

Kalagnirudra

Mandala brahmana

Avyakta

Rudraksha

Muktika

Chandogya

Maitreya

Dakshinamurti

Ekakshara

Ganapati

 

Note: 1 to 10 are considered to be important for knowing the spiritual journey.

Brihadaranyaka

Subala

Sarabha

Annapurna

Darsana

Brahma

Kshurika

Skanda

Surya

Tarasara

Kaivalya

Mantrika

Tripadvibhuti- Mahanarayana

Akshi

Mahavakya

Jabala

Sarvasara

Advayataraka

Adhyatma

Panchabrahma

Svetasva

Niralamba

Ramarahasya

Kundika

Pranagnihotra

Hamsa

Sukarahasya

Ramatapani

Savitri

Gopalatapani

Aruni

Vajrasuchika

Vasudeva

Atma

Krishna

Garbha

Tejobindu

Mudgala

Pasupata

Yajnavalkya

Narayana

Nadabindu

Sandilya

Parabrahma

Varaha

Paramahamsa

Dhyanabindu

Paingala

Avadhutaka

Satyayani

Amritabindu

Brahmavidya

Bhikshu

Tripuratapini

Hayagriva

 

Dr. Amaravathi Eraballi
info@rishikeshyogsansthan.com

Comments

Popular posts from this blog

Seasons Of Rishikesh

Origin of Prana – In Yoga & Modern Science

Samyama & Brain-Glimpses for Yoga beginners